Uzņēmējdarbības vadība

Katram mehānismam nepieciešama centrālā ass. Iegūsti maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, un viss, kam velti savu enerģiju, veiksmīgi strādās, attīstīsies un nesīs peļņu.

Iegūstamais grāds: 
profesionālais maģistra grāds uzņmēmējdarbības vadībā
Studiju valoda:
latviešu vai krievu

Mācību forma un ilgums: 
1,5 – 2 gadi / pilna laika vakara nodaļa (atkarīgs no iepriekš iegūtās izglītības)
2,5 gadi / tālmācība (ar neprofilējošo izglītību)

Studiju programmas apguve paredzēta tiem, kuri ir ieguvuši gan augstāko profilējošo, gan augstāko neprofilējošo izglītību.


Studijas programmā nodrošina ar praktisku pieredzi un iespēju mācīties no nozares profesionāļiem.

Programmas ietvaros studējošiem jāveido reāli projekti, kas paaugstina absolventu priekšrocības darba tirgū. Studijas notiek dažādās formās – kā nelielās mācību grupās, tā interaktīvās lekcijās. Studiju process balstās ne tikai uz grupu darbu, bet arī uz diskusijām un pieredzes apmaiņu.


Programmas ietvaros studenti iegūst vispārējās zināšanas tādos studiju moduļos kā Skaitliskās metodes, Vadīšanas psiholoģija, Korporatīvā sociālā atbildība, Finanses un grāmatvedība, Finanšu pārvaldība, Tirgzinība, Vadībzinība, Stratēģiskā vadībzinības, Finanšu tirgi un Projekta vadīšana.

Neprofilējošās programmas ietvaros studenti apgūst moduļus: Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas, Komercdarbība, Vadības grāmatvedība, Piegādes ķēdes vadīšana u.c.

Profilējošās programmas ietvaros studenti apgūst moduļus: Starptautiskā ekonomika, Komerctiesības, Ražošanas un pakalpojumu procesu vadīšana, Personāla vadība, Starptautiskais menedžments u.c.


Kontaktinformācija:
Programmas direktore
Inese Slūka
Tālr: +371 67807958
Mob. tālr: +371 25773358
inese.sluka@riseba.lv

Informācijas centrs:
+ 371 67 500 265
E-pasts: riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Uzzini vairāk par programmu: šeit

Sīkāk par pieteikšanos studijām šeit vai klātienē RISEBA galvenajā ēkā Meža ielā 3 informācijas centrā darba laiks).