Vadības psiholoģija un supervīzija

Vadības psiholoģija un supervīzija 
Studiju programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas vadības psiholoģijā un vadībzinībās, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo izglītotus un kvalificētus speciālistus jaunrades un pētnieciskajam darbam valsts un privātajās uzņēmējdarbības struktūrās Latvijā. Nākotnē absolvents var strādāt kā supervizors jeb konsultants/koučs ar or organizāciju vadītājiem un personālu.
Programma sagatavos augsti kvalificētus un Latvijā un ārpus tās konkurētspējīgus speciālistus supervizorus/konsultantus, kuriem pēc absolvešanas būtu gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskās iemaņas un kompetence, lai piedāvātu kvalificētu supervīzijas pakalpojumu / konsultētu dažādu profesiju pārstāvjus, kā arī, atbilstoši kompetencei, veiksmīgi darboties gan privātā, gan publiskā sektora organizācijās un uzņēmumos, uzņemoties atbildību par savu darbu un sekmējot organizācijas un tās darbinieku attīstību / izaugsmi.

Iegūstamais grāds: maģistra grāds vadībzinībās 
Profesionālā kvalifikācija: supervizors/konsultants
Studiju valoda: latviešu vai krievu

Studiju forma: pilna laika klātiene


Kas ir supervīzija?
„Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību”. Supervīzija ir konsultēšanas veids, kurš tiek izmantots organizāciju darbā. Supervīzija uzņēmējdarbībā ir nepieciešama ikvienai organizācijai, jo ar tās palīdzību var sasniegt savus finanšu un biznesa attīstības mērķus un izcilību klientu apkalpošanā (supervizija.lv).

Programmas direktore:

Iveta Ludviga, Dr.sc.administr.
Tālr: +371 67600688
Mob. tālr: +371 29244831
iveta.ludviga@riseba.lv 

Sīkāk par programmu skatīt šeit

Sīkāk par pieteikšanos studijām šeit vai klātienē RISEBA galvenajā ēkā Meža ielā 3 informācijas centrā darba laiks).